ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ROZE DIAMANTEN IN DE ONLINE SHOP

Artikel 1 - Preambule

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (de "Voorwaarden") worden afgesloten, enerzijds door de vennootschap Pinkish Diamonds bv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 55 bus 75, Hoveniersstraat, 2018 Antwerpen, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0896.471.129, hierna "de Verkoper" genoemd, en anderzijds door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van de verkoper, hierna "de Klant" of "u" genoemd.

Artikel 2 - Doel van de Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden regelen de verkopen en aanbiedingen die via de online shop (hierna: de "Site") worden gedaan op het moment van de bestelling door de Klant, of hij nu een professional of een consument is. Lopende contracten worden altijd beheerst door de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de verkoop. Aangezien deze Voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, in overeenstemming met artikel 12 van deze Voorwaarden, wordt u geacht de Voorwaarden die van toepassing zijn vóór de aankoop te hebben gecontroleerd. Deze Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht of u de Site in België of in het buitenland raadpleegt. Deze Voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door de Verkoper zijn goedgekeurd. In geval van onwettigheid of ontoepasbaarheid van een bepaling van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 3 - Aanbod

Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd. De beschrijving van de producten wordt uitgevoerd in overeenstemming met de geldende wetgeving. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor fouten/ slechte afdrukkwaliteit.

Artikel 4 - Prijzen

Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW, uitsluitend voor de lidstaten van de EU. Bijkomende leveringskosten of andere administratieve kosten worden afzonderlijk vermeld voor elk artikel of in de communicatie met de Klant. In geval van levering buiten de Europese Unie kunnen douanerechten en andere belastingen zoals BTW worden geheven door de douaneautoriteiten of de vervoerder.

Artikel 5 - Betalingen

Betaling is alleen mogelijk met een creditcard. Een bestelling kan worden gedaan op de Site door de stappen te volgen zoals aangegeven in de online shop van de Site. Zodra de goederen zijn besteld, ontvangt de Klant een online samenvatting van zijn bestelling. Bij de bevestiging van de bestelling wordt een contante betaling gevraagd volgens de aangegeven betalingswijze. De verkoop vindt plaats na ontvangst van de volledige betaling. De betaling houdt de bevestiging in van de aanvaarding van deze voorwaarden en de erkenning van de perfecte kennis ervan. Na betaling wordt de bestelling klaargemaakt voor levering. De Klant ontvangt dan een bevestiging van zijn aankoop en wordt op de hoogte gebracht van de leveringsvoorwaarden volgens de gewenste leveringswijze.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen:

in geval van uitputting van de voorraad of definitieve onbeschikbaarheid van een artikel;

in het geval dat er een foutief aanbod wordt gevonden;

in geval van overmacht.

Als de risicoanalyse te belangrijk is in het kader van de anti-witwaswet.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

De consument heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product zonder enige rechtvaardiging te annuleren.

Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde (anders dan de vervoerder) het product fysiek in ontvangst neemt. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen de herroepingstermijn aan de verkoper mee te delen. De Consument dient dan het product zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de mededeling van zijn besluit tot herroeping, te retourneren. De producten moeten worden geretourneerd in hun originele verpakking, onbeschadigd, vergezeld van al hun accessoires, evenals de originele factuur/leveringsbon. De aldus geretourneerde producten mogen niet uitgepakt, niet verzegeld of op enigerlei wijze gebruikt zijn. Onvolledige, beschadigde, beschadigde of bevuilde goederen worden niet teruggenomen. De Klant draagt de directe kosten voor het terugsturen van het product.

Artikel 7 - Klachten

7.1 Elke zichtbare schade of gebrek in de kwaliteit van de goederen of elk ander gebrek bij de levering moet onmiddellijk en uiterlijk binnen twee maanden aan de verkoper worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten. In geval van vragen of klachten over de conformiteit van de geleverde producten, kan de Klant contact opnemen met :

Roze Diamanten - Online Winkel

Hoveniersstraat, 55 bus 75, 

2018 Antwerpen

Telefoon: +32 (0)496/131064

E-mail: info@pinkishdiamonds.com

7.2 In het kader van de buitengerechtelijke beslechting van geschillen is de Consumentenbemiddelingsdienst van de FOD Economie bevoegd om elk verzoek tot buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen in ontvangst te nemen.  Deze dienst zal de aanvraag zelf verwerken of overdragen aan de bevoegde instantie. U kunt contact opnemen met de Consumentenbemiddelingsdienst via de volgende link: http://www.mediationconsommateur.be In geval van een grensoverschrijdend geschil kunt u ook een beroep doen op het platform "Online geschillenbeslechting" van de Europese Unie via de volgende link: http://ec.europa.eu/odr .

Artikel 8 - Respect voor privacy / privacybeleid

Pinkish Diamonds BV kan uw persoonlijke gegevens verzamelen in het kader van haar activiteiten. Tenzij anders vermeld, is Pinkish Diamonds wettelijk verantwoordelijk voor deze verwerking en zorgt ervoor dat deze voldoet aan de bepalingen van Verordening nr. 2016/679 - Algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (RGPD -GDPR).

Het doel van dit beleid is om u te informeren over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld, uw rechten met betrekking tot dergelijke gegevens, wie verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke informatie en het cookiebeleid van de site.

Dit beleid is van toepassing op de site: https://www.pinkishdiamonds.com

Datum van de laatste update : 04/01/2021

PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE ZIJN VERZAMELD :

Voor ons contactformulier:

Uw naam en achternaam

Uw voornaam

Uw e-mail adres

VORMEN EN WIJZE VAN VERZAMELEN

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld via de volgende methoden:

Contactformulier

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt, kunnen wij deze berichten opslaan. Soms vragen we u om persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de betreffende situatie. Door ons een rechtstreekse elektronische mededeling te sturen, wordt u geacht uw toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van deze gegevens. Dit stelt ons in staat om uw verzoeken te verwerken en uw vragen te beantwoorden.

De gegevens worden opgeslagen voor een periode van 40 maanden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben.

DOELEINDEN VAN DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS:

We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:

Statistieken

Contact opnemen met

HET DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS :

Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens niet te delen met derden.

COOKIES

We verzamelen technische cookies.

We verzamelen technische cookies. Met name technische cookies stellen ons in staat u te herkennen, uw doorgang op zo'n en dergelijke pagina aan te geven en zo uw surfcomfort te verbeteren.

Andere technische cookies, zoals die van Google Analytics, worden gebruikt om informatie te verzamelen en rapporten te genereren over de gebruiksstatistieken van de website zonder dat individuele gebruikers persoonlijk door Google worden geïdentificeerd.

Beschrijving van de door de website gebruikte cookies :

Google Analytics

Facebook Pixels

Tag Manager

WPLM (Meertalige Plug-in)

Verzet tegen het gebruik van cookies door de site:

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u wordt gewaarschuwd wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. U kunt dit doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen mogelijk niet kunt gebruiken).

RECHT OP UW GEGEVENS :

Als u ons uw gegevens heeft gestuurd via het contact- of boekingsformulier, kunt u vragen om een bestand met alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben. U kunt ook verzoeken om deze persoonlijke gegevens te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 9 - Wijziging van de voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Elke aankoop na de wijziging van deze Voorwaarden zoals gepubliceerd op de Site impliceert de aanvaarding van de nieuwe Voorwaarden door de Klant. Het is daarom raadzaam om regelmatig de tekst van de Voorwaarden te raadplegen. De Voorwaarden kunnen worden aangevuld of gewijzigd door andere voorwaarden indien daar voorafgaand aan de aankoop door de Klant uitdrukkelijk naar wordt verwezen.

Artikel 10 - Bewijs

De Klant gaat ermee akkoord dat elektronische communicatie (bijv. e-mails), bestanden (bijv. verzendingsrapporten) en back-up kopieën kunnen worden gebruikt als bewijs.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

De Klant gebruikt de Site en de online shop onder zijn eigen verantwoordelijkheid. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor een storing of onbeschikbaarheid van de online shop als gevolg van een technische storing. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van de verspreiding van een virus via de online shop.

Artikel 12 - Toepasselijk recht - Bevoegdheid

Het Belgische recht is van toepassing op de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering en de beëindiging van het contract tussen de Klant en de Verkoper. In geval van geschillen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de verkoper bevoegd.